CERTYFIKATY

Firma Nix Service Prace Podwodne posiada wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą ISO 45001:2018, potwierdzony Certyfikatem wydanym przez Polski Rejestr Statków.

 

DEKLARACJA POLITYKI

SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃŚTWEM I HIGIENĄ PRACY

w NIX-SERVICE KRZYSZTOF SKIBIŃSKI

 

Firma NIX-SERVICE Krzysztof Skibiński na rynku polskim istnieje już od 1992 roku, a jej przedmiotem działalności jest realizacja usług hydrotechnicznych i podwodnych.

Mając na uwadze i respektując jakość naszych usług oraz bezpieczeństwo i higienę pracy stawiamy sobie do realizacji poniższe cele:

  • zapewnienie sprawnej i rzetelnej realizacji usługi, która jest zawsze zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi procedurami systemu zarządzania bezpieczeństwem
    i higieną pracy i innymi wymaganiami,
  • dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym jak i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym poprzez profilaktykę i inwestowanie w techniczne bezpieczeństwo pracy,
  • zobowiązanie do eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczących BHP,
  • podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony zdrowia,

Powyższe cele są osiągane przez powołanie Pełnomocnika ds. SZBHP oraz wdrożenie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy opartego o wymagania norm: PN-ISO 45001:2018-06.

Zobowiązuję wszystkich pracowników do czynnego zgłaszania wniosków o wprowadzenie działań korygujących, zapobiegawczych lub doskonalących oraz aktywny udział w procesach planowania, wdrażania, utrzymywania, sprawdzania, działań korygujących i zapobiegawczych oraz wszelkich innych działań na rzecz ciągłego doskonalenia realizowanych w ramach SZBHP w NIX-SERVICE.

Najważniejszym elementem bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac podwodnych są kompetentni i wykwalifikowani pracownicy oraz odpowiedzialni podwykonawcy, którzy są świadomi ryzyk i celów jakie chcemy osiągnąć, znają swoje obowiązki, uprawnienia i ograniczenia wynikające
z wymagań przyjętego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Niniejsza polityka jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Za stosowanie niniejszej polityki  systemu zarządzania oraz procedur systemu zarządzania obowiązujących w NIX-SERVICE odpowiada Właściciel oraz każdy pracownik na swoim stanowisku pracy.

Kościerzyna, 16 października 2021 r.                                                                         Krzysztof Skibiński